Profesionalna rehabilitacia

Pod profesionalnom rehabilitacijom osoba sa invaliditetom podrazumeva se organizovanje i sprovođenje programa mera i aktivnosti u cilju
osposobljavanja za odgovarajući posao, zapošljavanja, održanja zaposlenja, napredovanja ili promene profesionalne karijere

Profesionalna rehabilitacija označava onaj deo kontinuiranog i koordinisanog procesa rehabilitacije koji uključuje pružanje usluga vezanih
za zanimanje, npr. profesionalne orijentacije, stručnog obrazovanja i selektivnog zapošljavanja, što osobi sa invaliditetom omogućava osiguravanje i
zadržavanje odgovarajućeg zaposlenja

Profesionalna rehabilitacija se sprovodi u četiri faze

  • Profesionalna procena
  • Profesionalna orijentacija
  • Profesionalno osposobljavanje
  • Zapošljavanje