• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ СТАТУТ «МЕТАЛОЛАСТИКА» А.Д. Стопања Члан 1. "МЕТАЛОПЛАСТИКА»АД са седиштем у Стопањи (у даљем тексту: "Друштво"), уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 17533711, послује у складу са Законом о привредним друштвима, (Сл.гласник РС’’ бр. 36/2011 и бр. 99/2011), ( у даљем тексту: Закон) и врши усклађивање са одредбама Закона.