• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
Ko se smatra osobom sa invaliditetom?

Radi izvršenja obaveze zapošljavanja, osobom sa invaliditetom smatra se i lice koje podnese zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), do donošenja rešenja. Ako lice koje je podnelo zahtev za procenu radne sposobnosti stekne status osobe sa invaliditetom smatra se da je poslodavac izvršio obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom od momenta podnošenja zahteva za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja. Međutim, ako lice ne stekne status osobe sa invaliditetom, poslodavac je u obavezi da izvrši obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u mesecu donošenja rešenja i to za ceo period za koji se smatralo da je obavezu izvršio, odnosno za period od podnošenja zahteva do završetka postupka procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Status osobe sa invaliditetom ima:

ratni vojni invalid;
mirnodopski vojni invalid;
civilni invalid rata;
lice kome je izvršena kategorizacija i drugo lice kome je utvrđena invalidnost, u skladu sa zakonom;
lice kome je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti, odnosno preostala radna sposobnost.
lice kome se, u skladu sa ovim zakonom, proceni radna sposobnost saglasno kojoj ima mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja, odnosno radnog angažovan