• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
Osobe sa invaliditetom

Osoba sa invaliditetom jeste lice sa trajnim posledicama telesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom, koja se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja i koja nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada i da konkuriše za zapošljavanje sa drugim licima. Osobama sa invaliditetom pripadaju sva prava garantovana univerzalnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama usvojenim pod okriljem Ujedinjenih nacija.