• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i Odluke organa upravljanja o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara I.P.A. METALOPLASTIKA AD TRSTENIK-STARI TRSTENIK, koja se održava dana 20.09.2021. godine u prostorijama Društva, ul. Stari Trstenik br. 29, Stari trstenik sa početkom u 10,00 časova, Akcionar fizičko/pravno lice ____________________________________, JMBG/MB:_____________________; ul. _________________________ br. ______ , koga zastupa ________________________________________________ /ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime , matični broj i sedište akcionara koji je domaće pradno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/